Privacyverklaring

Uw gegevens, ons belang

Riscon Arnhem B.V. is een recherchebureau met een POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Riscon Arnhem B.V. is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen wanneer wij daar een wettelijke verplichting toe hebben of u onderwerp bent van onderzoek. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Riscon Arnhem B.V. gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken;
  • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
  • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij

Riscon Arnhem B.V. verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens;
  • uw contactgegevens (b.v. mailadres, telefoonnummer);
  • gegevens die betrekking hebben op u als persoon en die u zelf (uit eigen beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of onderzoeksgegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

Riscon Arnhem B.V. bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te allen tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

Riscon Arnhem B.V.

info@risconarnhem.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Riscon Arnhem B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u en alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacystatement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Riscon Arnhem B.V. is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Riscon Arnhem B.V. heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s af te dekken. Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en voorzien van uitstekende virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen. Al onze digitale informatie is geëncrypt.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Riscon Arnhem B.V. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

Riscon Arnhem B.V. verwijst tevens naar de volgende websites:

De autoriteit persoonsgegevens

Informatie over de AVG

Dienst justis

De BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus

Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact